Kain og Abel - nogen tanker om at skabe sit eget liv

Kain og Abel - nogen tanker om at skabe sit eget liv

Indlægaf LarsS » 03. okt 2010 14:10

her er mulighed for at debattere det indläg, der er linket paa forsiden:

Jeg tänker tit hvad det er for en tid vi lever i. Hvorfor snakker vi ikke
mere med hinannden om hvordan vi har det personligt - det kan selvfölgelig
blive for meget, hvis det er vand-ud-af-örene. For nogen aar siden optog
Visionspartiet en lille tekst i Vision som jeg havde skrevet, der handlede
om hvorfor vi som mennesker bliver drevet fra hinanden, og sidder ensomme i
hver sin eksistens, istedet for at finde sammen der hvor vi virkelig har
beröringspunkter- i langt höjere grad end vi egentlig gör.

Dette var ikke ment som et udtryk for at jeg selv er vanvittigt god til det med at
"finde sammen" - men blot udtryk for en undren over, hvad de blokeringer,
der bestaar, egentlig handler om. Og dog - jeg ved fra mit eget liv, at hvis betingelserne er til stede, saa
ER vi faktisk sociale väsener, hvis höjeste livsudfoldelse det er at skabe noget SAMMEN.

Men visse mekanismer driver os väk fra hinanden. Kan vi gennemskue disse mekanismer,
der hänger sammen med den maade, vi indretter samfundet paa, saa kan vi ogsaa
ändre paa dem, saa de ikke längere paavirker os.

Paa mange maader lever vi en tid, hvor SELVFORSéRGELSEStanken er gaaet helt
amok. . Den moderne tanke lyder: "du skal hver dag skabe dit eget liv paa ny.
Din identitet, din profil, du maa väre paa hele tiden, paa nettet og andre
steder - for ellers vil ingen "köbe" dig. "

Denne tanke tager udgangspunkt i et rent kommercielt verdensbillede.

Alting - ogsaa mennesker - er varer som skal köbes og sälges - og defineres
af den värdi, det har paa dette "marked". For noget tid siden havde vi paa
debatten paa Visionspartiets hjemmeside et meget klogt indläg om hvordan
Anders Fogh Rasmussen fuldständig har kört tanken om frihed af sporet -
nemlig ved at göre den til den gränselöse KOMMERCIELLE FRIHED.

Morsomt er at jeg kort tid efter läste den norske forfatter Kaj Skagens geniale essay om
Sosjenitsyn, hvor Skagen beskrev dennes Solsjenitsyns filosofi som lige det modsatte
af denne gränselöse - og derfor indholdslöse - personlige frihed - nemlig som en "selvindskränkelsens filosofi".

Anders Fogh- og andre ultraliberalisters- tanker om Danmark som et slags tag-selv-bord - med
frit valg paa alle kommercielle hylder - tanker som i vid udsträkning har
väret hemmeligholdte eller väret en "skjult dagsorden" i hans tid - er altsaa ikke en oppefra
gudgiven sandhed - man KAN tänke helt anderledes.

Det sörgelige er, at naar saadanne tanker praktiseres - saa virker de ödeläggende. Den ultraliberalistiske
tankegang har idag medvirket til ödeläggelsen af danskernes fölelsesliv paa mange fronter og
dermed af hele det danske samfund - ja det er desvärre en kendsgerning, men
en kendsgerning vi ikke snakker meget om.

Er det overhovedet saadan, at vi hver dag, hele tiden, skal nydefinere os
selv, skabe vort eget liv, opfinde os selv paa ny hver dag for at "passe
ind" i et arbejdsmarked, der mere og mere er kört af sporet.

Nej, det er ej - det er simpelt hen noget forvrövlet sludder - og först naar
flere og flere mennesker staar af dette forvrövlede räs og indser LÖGNEN I
DET kan vi haabe paa at komme videre. Hvis ikke räset gaar i oplösning af
sig selv, saa sker det maaske under vold og borgerkrigslignende tilstande -
vi har selv valget, om vi vil begynde NU.

Det er vigtigt at sige, at jeg hermed ikke taler for, at det MODSATTE er det
rigtige - at vi skal overlade det til andre at skabe vores liv,f.sks. staten
eller et religiöst samfund, men at vi först for ALVOR bliver istand til at
skabe og tage ansvar for vores liv, naar vi med en spirituel livsholdning
ogsaa bliver istand til at OVERLADE noget til höjere magter, simpelt hen
fordi vi erkender, at alting IKKE AFHàNGER AF VORES EGNE KRàFTER.

JO, vi skal skabe vores eget liv, men i det moderne materialistiske
samfund er der alt for megen fokus paa at det kun handler om det PERSONLIGE
liv. Hvor sandheden er, at först naar vi häver os op til noget, der er mere
end bare personligt, först da föler vi mening med vores liv, först da bliver
livet MERE end en meningslös konkurrence med alle andre mennesker.

For at belyse dette emne, som er utroligt aktuelt idag, kan man fremdrage
myten om Kain og Abel.

Abel var som bekendt et menneske, der dyrkede gud, han ofrede af sin hjord
til Jahve - og saa ventede han passivt.

Kain derimod var den förste agerbruger. Helt ind i sproget har det präget
sig, hvordan den egentlige kulturudvikling i menneskehedens historie og
for-historie först begynder med landbruget. Landbrug og kultur er samtidige
störrelser - dette ligger i det engelske udtryk for landbrug - agri-culture.

Kain var det förste selvständige menneske kan man sige - han fölte han
skulle göre alting selv .

Tanken om det selv-skabende autonome menneske, der helt har frigjort sig fra
alle aandelige magter og helt selvständigt gestalter sit eget liv af egen
kraft og uden tro paa nogen som helst stötte udefra - den tanke er KAIN
netop et udtryk for.

Kain mener, - ligesom det moderne high-tech-menneske, der maa väre aktivt
alle dögnets vaagne timer for at profilere, aktivere, sälge og reklamere for
sig selv - for simpelt hen at väre PAA- at han er ansvarlig for det hele
SELV.

Kain som type har ikke nogen tro paa at livet har en dybere mening med ham
eller hende - en skäbne for eksempel, han eller hun kan slet ikke tilslutte
sig Eskild Tjalve, naar denne beretter om at det faktisk er saadan, at hvert
menneske har lagt en plan for sit kommende jordliv FÖR vi inkarnede.

Nej,i Kains verdensbillede kan/skal han/hun det hele selv.

Kain er det moderne menneske i en nöddeskal - han föler heller ikke noget
särligt ansvar for sin näste - er jeg min broders vogter sir han, da Gud
spörger hvor Abel, som han har myrdet, er henne.

Abel derimod er et billede paa det gamle menneske, der helt lod sig styre af
de aandelige magter - helt passivt ofrede til guderne og bare ventede paa at
gud skal gribe ind - ligesom Jehovas Vidner og andre gör det idag.


Idag er vi i en ny situation. Vi kan ikke leve som Abel - han tilhörer til overstaaet udviklingstrin.
Vi kan som moderne mennesker ikke bare
tro paa guder og saa afvente, hvad de gör, nej vi maa selv.

Et russisk ordsprog siger - "Er du i havsnöd, saa bed til Gud, men bliv
ved at RO!"

Dette udtrykker meget godt det moderne menneskes selvansvarlighed.

Problemet er som nävnt, at Kain er LIGESAA forkert paa den. Det förer
gradvist til baade det enkelte menneske og til samfundets ödeläggelse - et
samfund kan ikke hänge sammen, hvis ikke der er noget overordnet större, der
binder det sammen. Vi taler om sammenhängskraft, men uden at göre os klart,
at det maa väre noget aandeligt-usynligt.

Kain har overskaaret baandet til den virkelighed af aandelig art, der
egentlig er fundamentet for hele vores eksistens paa jorden- han vil klare
alting selv - . Denne udvikling var nödvendig for at mennesket kunne finde frem
til frihed - men i det lange löb er det ikke holdbart.

Vi er som sagt i en ny situation. Vi maa finde mellemvejen mellem den
ensidige passive för-civilisatoriske udvikling, Abel, og saa den
civilisatoriske egenvillighed, som truer med at ödelägge baade jord og
menneskehed - netop "slaar sin broder ihjel" - det er Kain.

Det passivt tilbedende og det aktivt selv-skabende - vi skal have begge dele
med for at blive hele mennesker i en moderne verden!!!

Vi skal fortsätte med at tage det gode, som det moderne samfund lärer os -
selvständighed, sund konkurrence, dynamisk virksomhed med ind i den nye
spirituelle virkelighed, som er at den guddommelige verden önsker os som
voksne selvansvarlige medarbejdere i arbejdet for jorden og menneskehedens
fremskridt.

Der er brug for os - det GAAR IKKE af sig selv- for man kan sige de
guddommelige magter har sluppet töjlerne - og hjälper os kun i frihed, det
vil sige, hvis vi selv VIL.

Dette er den nye situation, som man kan forbinde med forskellige tanker af
religiöst tilsnit - f.eks. tanken om Sankt Michael, det aandelige väsen, som tidligere var
en af ärkeenglene, men nu er steget op til at väre tidsaand.

Rudolf Steiner har gjort disse tanker aktuelle gennem sin aandsforskning,
hvor han paaviser, hvad der rent konkret er sket i den aandelige verden i
forhold til tidligere tider - guderne har netop sluppet roret saa at sige og
overladt det til OS menneske at tage initiativ til hvad som skal ske.

Men disse tanker har ikke nogen som helst värdi hvis ikke de bliver levet og
praktiseret hver dag - de maa blive til en livs-forforvandlende indsigt, der
sender os paa en rejse efter et nyt spirituelt livsgrundlag - en helt
konkret rejse! Og helt individuel for hver enkelt.

Abel dur ikke längere. Men Kain er tilgengäld for egenraadig, FOR
selvständig.

Vejen ud det moderne meningslöse helvede, hvor al sammenhäng med kosmos er
blevet afbrudt, og hvor vi alle sammen mere eller mindre er forvandlet til
meningslöse autonome individer, uden forbindelse med hinanden, fordi vi
forestiller os at vi skal fise rundt for konstant at göre opmärksom paa at
vi er til - ellers bliver vi "sat af" et sygt samfundssystem, der kun bygger
paa at köbe og sälge - den model DUR ikke längere!!!

Hele tanken om at vi selv skal skabe HELE vores liv - og helst opfinde os
selv paany hver dag, dur ikke. INGEN - og särligt ikke unge mennesker - kan
- helt fra bar bund - opfinde deres liv paany hver dag for at tilpasse sig
nogen kommercielle markedsvilkaar, der kun er midlertidige og kan bryde
sammen hver dag det skal väre. Det vil väre godt hvis vi indser dette saa
hurtigt som muligt - - begyndende med at göre oprör mod selve tanken!!!!

Sandheden ligger MIDT imellem Kain og Abel.

Det er en opgave for hvert enkelt moderne menneske at finde en mellemvej
mellem den overdrevne self-made-man/kvinde og saa den passive venten paa at
"Jehova skal gribe ind" - hvad man nu kalder Jehova - Ashtarkommandoen, UFO^er
Barack Obama eller noget helt tredje, der forlägger ansvaret for verden
udenfor det enkelte menneske, udenfor vores egen ansvarlige livsförelse - os selv.

Du og jeg har et enestaaende stort ansvar netop nu !!!

Dette ansvar bestaar i intet mindre i at tage ansvar for ikke alene dig
selv som ökonomisk men ogsaa som SPIRITUELT väsen, som del af en spirituel
virkelighed, som binder dig sammen med andre mennesker - som et HELT
menneske, der har brug for et helt liv.

Hvordan du gör det er op til dig selv, men det sker ikke automatisk. Gör du
ingenting, sker der heller ingenting. Gör du for meget kommer du ogsaa til
at sidde alene.

Magter i den usynlige verden venter idag paa at netop DU benytter sig af den
visdom og den kraft, som disse magter besidder - for at hjälpe verden i en
menneskeligere og bedre retning - paa alle planer.

Dette vil ogsaa have en indflydelse paa dit eget liv - for tager vi ansvar for den spirituelt-aandelige
del af vort väsen, saa faar vi ogsaa hjälp til paa den allermest tilfredsstillende maade
at realisere vores personlige liv - ved at udvide os og faa del i noget större beriges vort eget liv!

I det individuelle falder personligt og universelt nemlig sammen til eet!

Opfattelsen af den personlige lykke i en verden, der lider, er kört at sporet. Ingen kan längere
ved deres fulde fem tro paa at det er muligt at finde personlig lykke ved at afskäre sig
fra sine omgivelser i indadvendthed og egoisme- ved at "realisere sig selv paa en endimensional maade".

Michael Jacksom var maaske et märkeligt menneske og paa mange maader ikke
helt rask, men der er en dyb sandhed i hans ord (fra sangen "Man in the
Mirror").

Forudsat at vi husker at der skal SPIRITUELLE lösninger paa spirituelle
problemer, saa kan hans ord absolut virke som en positiv opfordring til hver
af os - find MODET til at göre en spirituel forskel!!!

Paa helt din egen
individuelle maade!

I'm Starting With The Man In
The Mirror
I'm Asking Him To Change
His Ways
And No Message Could Have
Been Any Clearer
If You Wanna Make The World
A Better Place
(If You Wanna Make The
World A Better Place)
Take A Look At Yourself, And
Then Make A Change

kh
Lars Smith, Basel
LarsS
 
Indlæg: 39
Tilmeldt: 10. nov 2006 20:11

Tilbage til Livsfilosofi

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere og 0 gæster

cron